Regulamin naszego sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.stylovekidsy.pl

I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego www.stylovekidsy.pl
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.stylovekidsy.pl
4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.stylovekidsy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą StyLoveKidsy Monika Grewling, ul. Boh. Warszawy  40   70-342 Szczecin, NIP: , REGON: 362322677, prowadzącą sklep internetowy, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.stylovekidsy.pl
2. Sklep internetowy działający pod adresem www.stylovekidsy.pl prowadzony jest przez firmę www.stylovekidsy.pl, StyLoveKidsy Monika Grewling, ul.Gen. Maczka 4//4 , 71-050 Szczecin, NIP: 8512819701, REGON: 362322677
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.stylovekidsy.pl
4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
5. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.stylovekidsy.pl i jest dostępny dla każdego w każdym czasie.
6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
7. Oferta dotycząca kolekcji sezonowych zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest do wyczerpania zapasów.
8. Firma StyLoveKidsy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
9. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
11. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym lub szybkimi płatnościami.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.stylovekidsy.pl można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.
2. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.
3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym zrealizowane, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.
4. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym.
5. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
7. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostarczenia przesyłki, której koszty doliczane są do wartości zamówienia. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki ponosi Klient.
8. Klient spoza kraju Unii Europejskiej poza kosztami przesyłki ponosi dodatkowo koszty związane z opłatami celnymi – opłaty te są doliczane do wartości zamówienia.
9. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy (potwierdzenie zamówienia).
10. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym telefonicznie lub e-mail (505111044, mm@stylovekidsy.pl)

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA
1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.
2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
3. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).
4. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
5. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).
6. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego szybkim przelewem lub kartą płatniczą, zaczyna się od dnia uznania konta rozliczeniowego sklepu (uzyskania informacji o pozytywnej autoryzacji).
7. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 7 dni roboczych.
8. Klient dokonuje wyboru form płatności, spośród dostępnych:
– Przelew na konto bankowe
StyLoveKidsy
ul. Boh. Warszawy 40
70-342 Szczecin
Paribas Bank S.A.

– Szybki przelew online
Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24

– Płatność kartą płatniczą
Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24
Obsługiwane karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro

8. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
9. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.
10. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (faktura).

V. WARUNKI REKLAMACJI
1. Sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.
2. Sklep internetowy jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
4. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
5. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. Towar jest niezgodny z umową sprzedaży w szczególności jeżeli:
– towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
– towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep internetowy zapewniał;
– towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
6. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
7. Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
8. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail: www.stylovekidsy.pl, w tytule wpisując REKLAMACJA, lub przesłać na adres: StyLoveKidsy ul. Maczka 4/4  71-050 Szczecin
9. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego towaru na adres: StyLoveKidsy ul. Maczka 4/4 71-050 Szczecin i opisem reklamacji.
10. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
– żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady
– złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku StyLoveKidsy może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sklep internetowy albo nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
11. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Klient zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep internetowy.
13. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania przez sklep internetowy reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta lub/i SMS na podany przez Klienta numer telefonu lub/i przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
14. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar zgodnie z rozdziałem VII.
15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 lat.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT
1. Klient, będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy o prawach konsumenta – ma prawo w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn na własny koszt.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia,
od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: mm@stylovekidsy.pl
4. Przekroczenie terminu złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest podstawą do odmówienia przyjęcia zwrotu.
5. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
6. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania, ani być w jakikolwiek sposób zniszczony. Musi posiadać oryginalne metki, dowód zakupu, powinien być wysłany w oryginalnym opakowaniu. Niedostosowanie się do w/w będzie podstawą do nieuwzględnienia zwrotu.

Zwracany towar należy odesłać na adres:
StyLoveKidsy

ul. Maczka 4/4

71-050 Szczecin

Z dopiskiem „ZWROT”

7. Sprzedający nie odbiera towarów zwracanych za pomocą przesyłki pobraniowej, a także nie ponosi kosztów z nią związanych.
8. Klient otrzyma zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył, przy składaniu zamówienia chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
10. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli:
– pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle stosownego numeru rachunku bankowego,
– gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu,
– jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

VIII. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Firma StyLoveKidsy prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy www.stylovekidsy.pl
2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie dla własnego użytku osobistego,
– korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,
– niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na adres: mm@stylovekidsy.pl. W zawiadomieniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 30 dni, a gdyby to było niemożliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie sklepu internetowego, traci moc obowiązującą regulamin dotychczasowy.
2. Regulamin dotychczasowy dostępny jest w wersji archiwalnej na stronie sklepu internetowego.
3. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą StyLoveKidsy, a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.

PUNKTY PROMOCYJNE

Poniżej znajdują się zasady naliczania i stosowania punktów promocyjnych.

  • Minimalna wartość produktów w koszyku do zastosowania punktów to 100zł.
  • Za każde 10 zł wydane w sklepie, użytkownik otrzymuję 10 pkt.
  • Za każde 100 pkt. użytkownik zyskuję zniżkę w wysokości 5 zł
  • Maksymalna wartość zniżki to 100zł
Powiadom o dostępności Poinformujemy cię gdy produkt ponownie pojawi się w naszym sklepie. Wprowadź swój adres Email.
Adres Email